ประกาศการจ้างโดยวิธีเฉาะเจาะจงโครงการ "1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" จ้างจัดทำซุ้ม ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ พระบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาิเษก

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

     ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย  ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการ "1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" จ้างจัดทำซุ้ม ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนทาองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

     1. ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ขนาด 5.69 x 5.58 เมตร พลาสวูดกันน้ำ ปริ๊นยูวี งานขึ้นรูปหน้าหลัง พร้อมติดตั้ง ประกอบด้วย ฐานเทคอนกรีต คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร แผ่นเพลท ขนาด 250 x 250 x 12 มิลลิเมตร เสาเหล็กกล่อง ขนาด 50 x 50 x 2 มิลลิเมตร พ่นสีกันสนิม แผ่นพลาสวูดกันน้ำ หนา 10 มิลลิเมตร ปริ๊นยูวี ฉลุตามแบบ ด้านข้างกรุปิดด้วยแผ่นพลาสวูดกันน้ำหนา 5 มิลลิเมตร ติดสติ๊กเกอร์เคลือบ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 158,320.- บาท

     2. ชุดธงเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง ขนาด 1.00 x 4.0 เมตร พลาสวูด ปริ๊นบูวี พร้อมติดตั้ง ประกอบด้วย โครงเหล็กกัลป์วาไนซ์ ขนาด 50 x 25 x 1.2 มิลลิเมตร แผ่นพลาสวูดกันน้ำ หนา 5 มิลลิเมตร ปริ๊นยูวี ฉลถตามแบบ จำนวน 10 ชุด เป็นเงิน 115,500.- บาท

     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 273,820.- บาท  (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

     ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 - 1 กรกฎาคม 2561