ประกาศการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการจัดทำป้ายเฉลิมพระเกียรติและป้ายสวนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

     ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการจัดทำป้ายถนนเฉลิมพระเกียรติและป้ายสวนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

     1. ป้ายสวนเฉลิมพระเกียรติ ฯ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.90 x 1.76 เมตร จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย พร้อมติดตั้ง ฐานคอนกรีต คสล. ราคาชุดละ 70,000.- บาท

     2. ป้ายถนนเฉลิมพระเกียรติ ฯ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.90 x 1.76 เมตร จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย พร้อมติดตั้ง ฐานคอนกรีต คสล. ราคาชุดละ 70,000.- บาท

     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 140,000.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

     ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา ภายในวันที่ 19 - 22 กรกฎาคม 2562 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป