ประกาศการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 1 (ซอยนาคผง)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

     ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 1 (ซอยนาคผง) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เนื้องานไม่น้อยกว่า 375 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่่าหวายกำหนด

     รวมเป็นเงินมั้งสิ้น 196,000.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

     ผู้ใดสนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่ให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา ภายในวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2562 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป