โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ต. ป่าหวาย

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 199 เมตร หนา 0.10 เมตร กำหนดราคากลางทั้งสิ้น  980,000.- บาท (เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!