สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย มีความประสงค์สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา  สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย (ตามรายการรายละเอียดแนบท้าย)  โดยเบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่าจัดการเรียนการสอน  จำนวนเด็ก 100 คน  ในอัตรา คนละ 1,700 .- บาท เป็นจำนวนเงิน  170,000.-บาท  (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!