ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง