เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างรถตักหน้าขุดหลัง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

                        ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย  ได้ประกาศการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์รถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อนชนิด ๔ ล้อ  ตามเอกสารการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่ ๑/๒๕๕๘ ลงวันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เนื่องจากการประกาศดังกล่าวมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับประกาศและงบประมาณในการจัดซื้อซึ่งอาจจะเกิดผลเสียหายและเสียประโยชน์ต่อทางราชการ  ดังนั้นเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายจึงขอยกเลิกประกาศการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   เลขที่  ๑/๒คค๘  ลงวันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!