ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปูพื้นสนามฟุตซอล(ชนิดโพลีพร็อพ โพลีน โค โพลีเมอร์)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย  อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการปูพื้นสนามฟุตซอล  (ชนิดโพลีพร็อพ โพลีน โค โพลีเมอร์)  ขนาดกว้าง  25  เมตร  ยาว  39  เมตร  หนา  12 มิลลิเมตร  สถานที่ก่อสร้าง  ลานกีฬาเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย    กำหนดราคากลาง  1,800,000.-บาท  (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายกำหนด

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง