โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำขนาดกว้าง  0.80  เมตร  ยาว  0.80  เมตรความหนาของเหล็ก  6.00มิลลิเมตร  ทุกฝา  จำนวน  23 จุด   ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด  งบประมาณทั้งสิ้น  368,000.- บาท

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!