การจ้างโดยวิธีตกลงราคาโครงการขุดลอกทางน้ำ (เพื่อการผลิตประปาบ้านเขากลิ้ง)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

การจ้างโดยวิธีตกลงราคาโครงการขุดลอกทางน้ำขนาดกว้าง 3 เมตร  ยาว  470 เมตร  ขุดใหม่ความลึกเฉลี่ย  3 เมตร  ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  4,230 ลบ.ม. ๆ ละ 27 บาท  ตามประมาณราคากำหนดราคากลางของเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย  เป็นเงินทั้งสิ้น  114,000.- [km

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!