โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องกระจายเสียงแบบไร้สาย (โดยวิธีตกลงราคา)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องกระจายเสียงแบบไร้สาย  จำนวน  7  จุด  และติดตั้งเพิ่มเติมเครือข่ายเสียงไร้สาย  จำนวน  4  เครื่อง งานปรุบปรุงชุดแม่ข่ายระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ  UHF-FM ตามประมาณราคาเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย  งบประมาณทั้งสิ้น  442,659 .-บาท  (สี่แสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน)  ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา  ภายในวันที่  4  กุมภาพันธ์  2559 - 8 กุมภาพันธ์  2559

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง