การจ้างโดยวิธีตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ถนนสายบ้านเลขที่77) ชุมชนห้วยทรายทอง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย  ดำเนินการจ้างโดยวิธีตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  (ถนนสายบ้านเลขที่  77) ชุมชนห้วยทรายทอง  เป็นจำนวนเงิน  432,000.-บาท   ค่าก่อสร้างถนน  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  240  เมตร  หนา  0.05 เมตร  เนื้องานไม่น้อยกว่า  960  ตารางเมตร  ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนดพร้อมป้สยประชาสัมพันธ์โครงการ   ผู็สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา  ภายในวันที่  19  ก.พ. 59-24 ก.พ.59  เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง