การจ้างโดยวิธีตกลงราคาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย  ดำเนินการจ้างโดยวิธีตกลงราคาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  เพื่อให้ประชาชนโดยมุ่งเน้นส่งเสริมสวัสดีพาภและพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ พิทักษืเด็ก  เยาวชน  ผู้ด้อยโอกาส  ขนาดกว้าง  8.00  เมตร  ยาว  24  เมตร  สูง 4.00  เมตร  หมู่ที่1  ต. ท่าเคย  อ.สวนผึ้ง  จ.ราชบุรี  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามประมาณราคาเทศบาลตำบลบ้านชัฎป่าหวาย  เป็นจำนวนเงิน  466,700.- บาท  (สี่แสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  ผูสนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา  ภายในวันที่  17 มี.ค.59-21มี.ค.59

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง