ประกาศการจ้างโดยวิธีตกลงราคาโครงการขุดลอกหน้าฝายน้ำล้น(ลำห้วยทรายทอง)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย  ดำเนินการจ้างโดยวิธีตกลงราคาโครงการขุดลอกหน้าฝายน้ำล้น(ลำห้วยทรายทอง)  (ช่วงที่ ๑)  ขนาดกว้าง  ๒๕.๐๐   เมตร  ความยาว  ๖๕.๐๐  เมตร  ขุดใหม่ความลึกเฉลี่ย  ๑.๕๐  เมตร  ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  ๒,๔๓๗ ลูกบาศก์เมตร  พร้อมงานปรับแต่งหน้าฝาย  ขนย้ายดินลงบริเวณไม่เกิน  ๒๐๐  เมตร  พร้อมปรับเกลี่ย  จำนวน  ๒,๔๓๗  ลูกบาศก์เมตร พร้อมงานปรับแต่งตามแบบเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายกำหนด  (ช่วงที่๒)  ขุดลอกลำห้วยทรายทอง  ขนาดกกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ความยาว  ๑๕๐  เมตร  ขุดใหม่ความลึกเฉลี่ย  ๑๒๐  เมตร  ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า  ๗๒๐  เมตร  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมงานปรับแต่งคันฝาย  ตามประมาณราคาเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายกำหนด  งบประมาณทั้งสิ้น  ๑๔๖,๐๐๐  บาท   ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา  ภายในวันที   ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๙ - ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๙  เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง