ประกาศการจ้างโดยวิธีตกลงราคาโครงการการขุดลอกสระน้ำเพื่อการผลิตน้ำประปา (ประปาเขาวงกต)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ดำเนินการจ้างโดยวิธีตกลงราคาโครงการการขุดลอกสระน้ำเพื่อการผลิตน้ำประปา (ประปาเขาวงกต) ขนาดกว้าง 16.00 เมตร ความยาว 80.00 เมตร ขุดใหม่ความลึกเฉลี่ย 1.70 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,176 ลูกบาศ์กเมตร พร้อมงานปรับแต่งตามแบบเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายกำหนด งบประมาณทั้งสิ้น 113,000.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคา เพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา ภายในวันที่ 25 เมษายน 2559 - 27 เมษายน 2559 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง