ประกาศการจ้างโดยวิธีตกลงราคาครุภัณฑ์สำนักงานการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย  ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาการจัดซื้อเครื่องประบอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู  จำนวน 5 เครื่อง  (ตามรายละเอียดแนบท้าย)  เป็นจำนวนเงิน 185,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา  ภายในวันที่  29  กรกฎาคม  2559 - 4  สิงหาคม  2559  เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง