ประกาศเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย เรื่อง การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ของเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ผู้สนใจเสนอราคาให้ติดต่อขอทราบรายละเอียด ได้ที่เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย กองคลัง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-364517 ต่อ 108 ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง