ประกาศการจ้างโดยวิธีตกลงราคาโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก (บริเวณตลาดนัดเพื่อการเกษตร)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย  ดำเนินกรจ้างโดยวิธีตกลงราคาโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก (บริเวณตลาดนัดเพื่อการเกษตร) งบประมาณ 130,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ขนาดกว้าง 0.80 x 0.80 เมตร หนา 6.00 มิลลิเมตร  ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำขนาดกว้สง 0.54 x 1.00 เมตร  หนา 6.00 มิลลิเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 17 ท่อน และขุดลอกรางระบายน้ำ เนื่องด้วยฝนตกน้ำหลากจำนวนมากไหลเข้ามาท่วมในตลาด จึงต้องปรับปรุงเพื่อที่จำทำให้ประชาชนในเขตเทศบาลไม่เดือดร้อนในการสัญจรและค้าขาย  ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายกำหนด ผู้ใดสนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 - 11 สิงหาคม 2559 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง