สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเทศบาลรอบวัดชัฏป่าหวาย

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเทศบาลรอบวัดชัฏป่าหวาย หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เนื้องานไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ตารางเมตร งบประมาณทั้งสิ้น ๗๖๕,๖๐๐.- บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายกำหนด 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๑,๕๐๐ บาท ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย (ในวันและเวลาราชการ) วันที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๙ ก.ย. ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.gprocurement.go.th และ www.chatpaway.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๓๖๔๐๘๗ ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง