โครงการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

              ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย  ดำเนินการจ้างโดยวิธีตกลงราคาโครงการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย  ขนาดกว้าง 80.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 1.20 เมตร พรอมฝังกลบปริมาณขยะไม่น้อยกว่า 9,600 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)  ตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายกำหนด ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา ภายในวันที่  19  กันยายน 2559 - 21  กันยายน 2559 เพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป