แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 ประเภท : ข่าวพัสดุ

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย  ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  30  มีนาคม  2536  เห็นชอบตามมาตรการปรับปรุงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการบริหารงบประมาณของส่วนราชการและกระทรวงมหาดไทย  มีหนังสือ (ที่ มท 0313.4/ ว 1500  ลงวันที่  25  มิถุนายน  2542) เรื่องคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อองค์กรปกครองสาวนท้องถิ่นจะมีเอกภาพและประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุมากขึ้น  ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานรวมทั้งสามารถกระจายงานออกไปในระหว่างปี  เพื่อลดปัญหาเรื่องปริมาณกระจุกตัวในช่วงปลายปีงบประมาณ  อันเป็นสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ทันตามกำหนดและเกิดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ