ประกาศการจ้างโดยวิธีตกลงราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเทศบาลหน้าวัดชัฏป่าหวาย

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

  ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย  ดำเนินการจ้างโดยวิธีตกลงราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนสายเทศบาลหน้าวัด   ชัฏป่าหวาย  หมู่ที่ ๑ ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี  เป็นจำนวนเงิน ๑๗๖,๐๐๐.- บาท  (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)   ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน  ขนาดกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๙๒  เมตร  หนา  ๐.๐๕ เมตร  เนื่องานไม่น้อยกว่า  ๓๖๘  ตารางเมตร  ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์(ชั่วคราว)  ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา ภายในวันที่  ๒ ธันวาคม  -๗  ธันวาคม  ๒๕๕๙  เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง