ประกาศการจ้างโดยวิธีตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย  ดำเนินการจ้างโดยวิธีตกลงราคาโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง  ราคากลาง 500,000.-บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน)  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 161  เมตร   หนา  0.15  เมตร  เนื้องานไม่น้อยกว่า  805  ตารางเมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายกำหนด  ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา  ภายใน  วันที่  1  กุมภาพันธ์   2560 -  6 กุมภาพันธ์   2560

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง