ประกาศการจ้างโดยวิธีตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 7/1

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

     ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย  ดำเนินการจ้างโดยวิธีตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนเทศบาล  7/1  หมู่  5 ต.ท่าเคย  อ.สวนผึ้ง  จ.ราชบุรี  ราคากลาง  500,00.บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน  ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ขนาดกว้าง  5.00 เมตร  ยาว  208  เมตร  หนา  0.05 เมตร  เนื้องานไม่น้อยกว่า  1,040   ตารางเมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างตามแบบบที่เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายกำหนด  ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา  ภายในวันที่  1  กุมภาพันธ์  2560-  6  กุมภาพันธ์  2560  เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง