โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนรอวอ่างเก็บน้ำ

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย  ดำเนินการจ้างโดยวิธีตกลงราคาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก  ถนนรอบอ่างเก็บน้ำ  เป็นจำนวนเงิน 136,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)  ค่าปรับปรุงถนนขนาดกว้าง 6.00  เมตร  ยาว 245  เมตร  หนา0.15 เมตร  เนื้องานไม่น้อยกว่า 1,470  ตารางเมตรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา  ภายในวันที่  28 มีนาคม  2560  - 31  มีนาคม  2560  เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง