ประกาศการจ้างโดยวิธีตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสนิมเหล็กถนนเทศบาล 1/2 (บ้านนายจำปา)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

  ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย  ดำเนินการจ้างโดยวิธีตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตถนนเทศบาล 1/2 (บ้านนายจำปา)  ราคากลาง  166,000.- บาท  (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)   ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  80.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร  เนื้องานไม่น้อยกว่า  320  ตารางเมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายกำหนด   ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณาภายในวันที่  26  เมษายน  2560 - 28  เมษายน  2560  เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง