ประกาศการจ้างโดยวิธีตกลงราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

  ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย  ดำเนินการจ้างดดยวิธีตกลงราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมกล้องวงจรปิด  CCTV ในเขตเทศบาลตำบล                     บ้านชัฏป่าหวาย  เป็นจำนวนเงิน  473,394.- บาท  (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน)  รายละเอียดตามประมาณราคาเทศบาลตำบล              บ้านชัฏป่าหวาย โดยปรับปรุงระบบสายส่งสัญญาณ  CCTV   ภายในเขตเทศบาลทั้งหมดและปรับปรุงคุณภาพกล้อง  (ของเดิม)  และติดตั้งเพิ่มตามจุดเสี่ยงต่างๆ  ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา  ภายในวันที่  29  พ.ค. 2560 - 1 มิ.ย. 2560  เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง