ประกาศเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย เรื่อง ประกาศการจ้างโดยวิธีตกลงราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาลข้างโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

          ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย  ดำเนินการจ้างโดยวิธีตกลงราคาโครงการวางท่อระบายน้ำถนนเทศบาลข้างโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง  (เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง) หมู่ที่ 1 ต.ป่าหวาย  อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี  พร้อมบ่อพัก  จำนวน 12  ชุด  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60  เมตร  ความยาว  300  เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายกำหนด  ราคากลาง  410,000.-  บาท  (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณาภายในวันที่  16  มิถุนายน  2560 - 20  มิถุนายน  2560  เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง