ประกาศการจ้างโดยวิธีตกลงราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาล 3 ข้างวัดชัฏป่าหวาย

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

     ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย  ดำเนินการจ้างโดยวิธีตกลงราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 3  ข้างวัดชัฏป่าหวาย  ราคากลาง  400,000.-  บาท (สี่แสนบาทถ้วน) โดยมีขนาดกว้าง  1  เมตร  สูง  1  เมตร  ยาว 100  เมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ำ  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 x 1  เมตร จำนวน  28  ท่อน  พร้อมบ่อพักจำนวน  2  จุด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายกำหนด  ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา  ภายในวันที่  16  มิถุนายน  2560 - 20  มิถุนายน  2560  เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง