โครงการจัดซื้อฝาท่อระบายน้ำ

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

               ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย  ดำเนินการซื้อโดยวิธีตกลงราคาโครงการจัดซื้อฝาท่อระบายน้ำ  เป็นจำนวนเงิน 283,000.-  บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)  จัดซื้อฝาท่อระบายน้ำ (ชนิดฝาเหล็ก) ตะแกรงระบายน้ำเหล็กหล่อเหนียวและเฟรมสี่เหลี่ยม  พร้อมบานพับเปิด - ปิด รับโหลด 25 ตัน ขนาดกว้าง 0.80 x  0.80 เมตร หนา 6.00 มิลลิเมตร   จำนวน 20 ชุด ชุดละ 13,300.- บาท เพื่อปรับปรุงท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง