ประกาศการจ้างโดยวิธีตกลงราคาโครงการปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่น บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

   ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย  ดำเนินการจ้างโดยวิธีตกลงราคาโครงการปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่น  บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ราคากลาง 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยมีขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ความหนา 25 มิลลิเมตร เนื้องานไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร   ก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายกำหนด  ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา ภายในวันที่ 13  กรกฎาคม 2560 - 17 กรกฏาคม 2560 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป