จ้างเหมาบุคลากรต่อเนื่องโครงการจ้างเหมาบริการด้านการโยธา

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย จะดำเนินการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานต่อเนื่องตามโครงการจ้างเหมาบริการด้านโยธาของเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๑ )