เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้