จ้างเหมาก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์และประดับตกแต่งด้านหน้าซุ้มดอกไม้จันทร์

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายมีความประสงค์จะจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์และประดับตกแต่งด้านหน้าซุ้มดอกไม้จันทร์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน  ๔๑๘,๐๐๐.- (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)