จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายในเขตเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายมีความประสงค์จะจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายในเขตเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ตามรายละเอียดดังนี้

๑.ซอยประปาเขาวงกต ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรลูกรัง ๗๒ ลูกบาศก์เมตรๆ ละ ๑๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๘๐๐ บาท ค่าปรับเกลี่ยพร้อมเคลียริ่งก่อนดำเนินการ ๓๖๐ ตารางเมตรๆ ละ ๖ บาท เป็นเงิน ๒,๑๖๐ บาท   รวมเป็นเงิน ๑๒,๙๖๐ บาท

๒.ซอย ๗/๓ ใช้ลูกรังทับหน้า ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรลูกรัง ๑๖๐ ลูกบาศก์เมตรๆ ละ ๑๕๐ บาท เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท และใช้วัสดุคัดเลือกรองพื้น ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ยทั้งเส้น ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรวัสดุคัดเลือก ๑๖๐ ลูกบาศก์เมตรๆ ละ ๑๐๕ บาท เป็นเงิน ๑๖,๘๐๐ บาท ค่าปรับเกลี่ยพร้อมเคลียริ่งก่อนดำเนินการ ๘๐๐ ตารางเมตรๆ ละ ๖ บาท เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท   รวมเป็นเงิน ๔๕,๖๐๐ บาท

๓.ซอยป้าแป้ ใช้หินคลุกทับหน้า ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลีย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๑๗๖ ลูกบาศก์เมตรๆ ละ ๓๒๐ บาท เป็นเงิน ๕๖,๓๒๐ บาท และใช้วัสดุคัดเลือกรองพื้น ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ยทั้งเส้น ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรวัสดุคัดเลือก ๕๒๘ ลูกบาศก์เมตรๆ ละ ๑๐๕ บาท เป็นเงิน ๕๕,๔๔๐ บาท ค่าปรับเกลี่ยพร้อมเคลียริ่งก่อนดำเนินการ ๑,๗๖๐ ตารางเมตรๆ ละ ๖ บาท เป็นเงิน ๑๐,๕๖๐ บาท  รวมเป็นเงิน ๑๒๒,๓๒๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๐,๘๘๐.๐๐ บาท

ผู้สนใจสามารถเสนอราคา ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย  วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น.  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๗๓๑๘๖๔