ประกาศการจ้างโดยวิธีตกลงราคาโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัทส์ติกคอนกรีต ถนนสายเทศบาล ซอยปฏิพิมพ์ออยล์

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

                         ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย    ดำเนินการจ้างโดยวิธีตกลงราคาโครงการปรับปรุงถนน         แอสฟัทส์ติกคอนกรีต  ถนนสายเทศบาล  ซอยปฏิพิมพ์ออยล์  เป็นจำนวน ๒๘๐,๐๐๐.- บาท  (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร  เนื้องานไม่น้อยกว่า ๕๘๔ ตารางเมตร   ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา      ภายในวันที่  ๑๒  มกราคม  ๒๕๖๑ –  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๑  เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป