ประกาศเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะแและขนส่งรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

 เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๘๘,๐๐๐.- บาท  (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)   ตามรายละเอียดแนบท้ายคุณลักษณะเฉพาะ