ประกาศการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและหินคลุกในเขาตเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายปรับปรุงถนนแอสฟัทส์ติกคอนกรีต ถนนสายเทศบาลหน้าตลาดบ้านชัฏป่าหวาย

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

     ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนแอสฟัทส์ติกคอนกรีต ถนนสายเทศบาล หน้าตลาดบ้านชัฏป่าหวาย ขนาดกว้างเฉลี่ย 9.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร เนื้องานไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร  ก่อสร้างตามประมาณราคาเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย งบประมาณทั้งสิ้น 220,000.- บท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ผู้ใดสนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา ภายในวันที่ 25 - 26 กันยายน  2561 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป