ประกาศการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการปรับปรุงห้องน้ำ หญิง-ชาย ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

        ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงห้องน้ำ หญิง-ชาย ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 4.20 เมตร จำนวน 2 ห้อง หญิง-ชาย ตามประมาณราคาเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย งบประมาณทั้งสิ้น 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา ภายในวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2562 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!