ข้อมูลเทศบาล

ประวัติของเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

          เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย เดิมเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบสุขาภิบาล ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๘ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๓ ตอนที่ ๓๙ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๙ จากนั้นกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศยกฐานะสุขาภิบาลเดิมทุกแห่งขึ้นเป็นเทศบาลตำบล ดังนั้น สุขาภิบาลบ้านชัฏป่าหวาย จึงมีฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๒  ต่อมาเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายมีการขยายการบริหารเพิ่มขึ้น จึงได้เสนอขอปรับขนาดเทศบาลจากเทศบาลขนาดเล็กเป็นเทศบาลขนาดกลาง เมื่อวันที่ ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ตามมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔

          เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๒.๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๗,๘๑๒.๕  ไร่ ตั้งอยู่พื้นที่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีเขตการปกครองครอบคลุม ๒ ตำบล (บางส่วน) คือ ตำบลท่าเคย และตำบลป่าหวาย ระยะห่างจากตัวเมืองราชบุรีประมาณ ๔๙ กิโลเมตร

 

 

       ผึ้ง หมายถึง ความขยัน ความสามัคคี

       รวงข้าว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์

       ตราสัญลักษณ์ รูปผึ้ง และ รวงข้าว จึงหมายถึงความขยันความรัก และความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ อันจะส่งผลให้ชุมชนเกิดความเจริญก้าวหน้า

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

     วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

          มุ่งมั่นให้บริการ  พัฒนางานอย่างมีคุณภาพ

     คำขวัญเทศบาล

          ศูนย์กลางทางการค้า  บูชาหลวงพ่อพุทธมณี  งานประเพณีแห่เทียนพรรษา

          ไหว้เจ้าแม่กวนอิมสิ่งศรัทธา  อ่างเก็บน้ำงามตาพาเพลินใจ

     พันธกิจเทศบาล

          ๑.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกระบบให้ได้มาตรฐานและครอบคลุม

          ๒.  ส่งเสริมประเพณีและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น

          ๓.  พัฒนาการศึกษาและบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและทันสมัย

          ๔.  พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

          ๕.  ปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพและเป็นธรรม

          ๖.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ

          ๗.  ส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม คนชรา เด็ก เยาวชน สตรี และผู้ด้อยโอกาส

          ๘.  ส่งเสริมการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง

          ๙.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา

 

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม -
ตำบลป่าหวาย หมู่ที่ ๐ (ทะเบียนบ้านกลาง) 2 9 8 17 คน
ตำบลป่าหวาย หมู่ที่ ๑ 488 600 566 1,166 คน
ตำบลป่าหวาย หมู่ที่ ๕ 5 11 7 18 คน
ตำบลป่าหวาย หมู่ที่ ๙ 4 7 10 17 คน
ตำบลท่าเคย หมู่ที่ ๐ (ทะเบียนบ้านกลาง) 1 36 42 78 คน
ตำบลท่าเคย หมู่ที่ ๑ 711 708 733 1,441 คน
ตำบลท่าเคย หมู่ที่ ๓ 7 8 11 19 คน
ตำบลท่าเคย หมู่ที่ ๕ 247 356 399 755 คน
ตำบลท่าเคย หมู่ที่ ๑๑ 109 134 132 266 คน
ตำบลท่าเคย หมู่ที่ ๑๒ 1 1 0 1 คน
ข้อมูลรวม : คน

สภาพทั่วไปและลักษณะภูมิประเทศ

          เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย  ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙/๙ หมู่ที่ ๑  ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

          ทิศเหนือ              ติดต่อ  หมู่ที่  ๑  และหมู่ที่  ๙    (เขต  อบต.ป่าหวาย)     

          ทิศใต้                  ติดต่อ  หมู่ที่  ๓  และหมู่ที่  ๑๑  (เขต  อบต.ท่าเคย)

          ทิศตะวันออก         ติดต่อ  หมู่ที่  ๗  และหมู่ที่  ๘   (เขต  อบต.ท่าเคย)

          ทิศตะวันตก           ติดต่อ  หมู่ที่  ๑๒                   (เขต  อบต.ท่าเคย)

         เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย เป็นที่ราบลุ่ม มีพื้นที่เป็นเนินเขาอยู่ทางตอนใต้ของเขตมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ คือ อ่างเก็บน้ำบ้านชัฏป่าหวาย เป็นแหล่งน้ำที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา มีลำห้วยไหลจากอ่างเก็บน้ำผ่านบริเวณกลางชุมชนขึ้นไปทางทิศเหนือ ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย

การเมืองการปกครอง

          เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย เดิมเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบสุขาภิบาล ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๘ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๓ ตอนที่ ๓๙ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๙ จากนั้นกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศยกฐานะสุขาภิบาลเดิมทุกแห่งขึ้นเป็นเทศบาลตำบล ดังนั้น สุขาภิบาลบ้านชัฏป่าหวาย จึงมีฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๒  ต่อมาเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายมีการขยายการบริหารเพิ่มขึ้น จึงได้เสนอขอปรับขนาดเทศบาลจากเทศบาลขนาดเล็กเป็นเทศบาลขนาดกลาง เมื่อวันที่ ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ตามมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔

          เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๒.๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๗,๘๑๒,๕๐๐  ไร่ ตั้งอยู่พื้นที่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีเขตการปกครองครอบคลุม ๒ ตำบล (บางส่วน) คือ ตำบลท่าเคย และตำบลป่าหวาย ระยะห่างจากตัวเมืองราชบุรีประมาณ ๔๙ กิโลเมตร

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

          ในเขตเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย มีลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ ดังนี้

     การพาณิชยกรรมและบริการ

          สถานีบริการน้ำมัน        จำนวน     ๕   แห่ง

          ตลาดสด                   จำนวน      ๑  แห่ง

          ร้านค้าทั่วไป               จำนวน  ๑๓๓  แห่ง

          (เป็นร้านค้าที่เก็บข้อมูลจากการชำระภาษีป้าย)

          ประชากรในเขตเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายและเกษตรกรรม รายได้ของประชากรโดยเฉลี่ยประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท ต่อคน/ต่อปี

 

สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

     การศึกษา

          ในเขตเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายมีสถานศึกษา จำนวน ๓ แห่ง คือ

          ๑) โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง  สอนระดับอนุบาล  -  มัธยมศึกษาปีที่  ๓

              จำนวนนักเรียนทั้งหมด         ๕๙๒  คน

              -  นักเรียนชาย                   ๓๐๕  คน

              -  นักเรียนหญิง                  ๒๘๗  คน

          ๒) โรงเรียนวัดเขากลิ้ง  สอนระดับอนุบาล  -  ประถมศึกษาปีที่  ๖

              จำนวนนักเรียนทั้งหมด            ๑๗  คน

              -  นักเรียนชาย                      ๑๔  คน

              -  นักเรียนหญิง                       ๓  คน

          ๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

              จำนวนนักเรียนทั้งหมด            ๖๗  คน

              -  นักเรียนชาย                      ๓๓  คน

              -  นักเรียนหญิง                     ๓๔  คน

          หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๖

     สถาบันและองค์กรทางศาสนา

          ๑)  วัดป่าหวาย

          ๒)  วัดห้วยทรายทอง

          ๓)  วัดเขากลิ้ง

          ๔)  วัดเขาวงกต

          ๕)  มูลนิธิปฏิบัติธรรมจนฺทสโร สาขาวัดปากน้ำภาษีเจริญ

          ๖)  ศาลเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่

     ประเพณีและวัฒนธรรม   

          ประเพณีและวัฒนธรรมสำคัญที่จัดเป็นประจำทุกปี คือ การแห่เทียนเข้าพรรษา    ประเพณีลอยกระทง และการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในเทศกาลวันสงกรานต์ ประเพณีแห่พระและสรงน้ำพระพุทธมณี วัดห้วยทรายทอง งานประจำปีศาลเจ้าแม่กวนอิม และงานประเพณีลอยกระทง

 

การบริการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ

     การคมนาคม

          ในเขตเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย มีถนนรถยนต์ มีทางหลวงแผ่นดิน จำนวน ๒ สาย  คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๐๗ เป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงติดต่อระหว่างอำเภอสวนผึ้ง อำเภอจอมบึง และอำเภอบ้านคา

     ประปา

          การประปาในเขตเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายมีหน่วยงานราชการ  คือ 

          ๑. สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสวนผึ้ง

          ๒. การประปาของเทศบาล จำนวน ๒ แห่ง  คือ  ประปาเขาวงกตและประปาเขากลิ้ง

 

     การไฟฟ้า

          ๑ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

     สาธารณสุข

          ในเขตเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายมีสถานพยาบาล จำนวน ๔ แห่ง คือ 

          ๑.  โรงพยาบาลสวนผึ้ง ขนาด ๓๐ เตียง

          ๒.  สถานีอนามัยตำบลท่าเคย

          ๓.  สถานีอนามัยเอกชน

          ๔.  สำนักงานส่วนมาเลเรีย

 

     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

          เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย มีหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย มีบุคคลากรพร้อมอุปกรณ์เพื่อให้บริการได้ตลอดเวลา และในเขตเทศบาลยังมีสถานีสายตรวจของสถานีตำรวจภูธรอำเภอสวนผึ้ง จำนวน ๑ แห่ง เพื่อรักษาความสงบและปลอดภัย ในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง

คู่มือประชาชน